Akční nabídka
Zobrazit
Nahlas.to
Administrácia
Nahlas.to
Administrácia

Nahlas.to vám kompletne vyrieši ochranu oznamovateľov

Udělejte krok k bezpečnému prostředí na vašem pracovišti. Vyhněte se skandálům uvnitř firmy a založte si interní schránku důvěry. Nahlas.to za Vás vyřeší kompletní proces od zřízení schránky až po vyřizování podnětů.
 • Aplikácia na upozornenie na nezákonné alebo neetické konanie
 • Preškolenie zamestnancov na zavedenie vnútornej smernice
 • Maximálna bezpečnosť dát v súlade s GDPR a ISO/IEC 27001
ISO/IEC 27001
Vyskúšať ZADARMO
Nezáväzne. Bez zadania karty.
ISO 27001Whistleblowing aplikácia
Naši klienti
a ďalších 150 spokojných klientov
a ďalších 150 spokojných klientov

Prečo spolupracovať s Nahlas.to?

Odrážka

Riešenie od A do Z

Pomôžeme Vám zabezpečiť plnenie legislatívnych požiadaviek k ochrane oznamovateľov. Zabezpečujeme komplexné riešenie od tvorby smerníc, školení až po nahlasovanie.
Odrážka

Záruka kvality

Našej aplikácii a zabezpečeniu dát podľa štandardov ISO dôveruje viac ako 500 firiem, úradov, škôl a ďalších zariadení.
Odrážka

Rýchla implementácia

Oznamovací systém Nahlas.to implementujeme a spustíme so všetkými praktickými službami do 48 hodín od potvrdenia objednávky.
Odrážka

Rozumná cena

Dlhodobo ponúkame výborný pomer cena/výkon a naše balíčky sa radia medzi najvýhodnejšie na trhu.

Čo získate?

Slovenská whistleblowing aplikácia
Aplikáciu Nahlas.to
Ihneď po prijatí objednávky podľa vašich preferencií nastavíme kanál na oznámenie a pripravíme prístupy pre zamestnancov.
Prehľadnú administráciu
Intuitívne spravujte užívateľov, sledujte štatistiky, tvorte grafy, exportujte dáta alebo komunikujte s oznamovateľmi cez anonymný chat.
Internú dokumentáciu
Pomôžeme vám s vypracovaním interných predpisov a následne aj postupov pre ich úspešné a efektívne plnenie.
Poverenú osobu
Sprostredkujeme vám tzv. príslušnú osobu, ktorá bude odborne posudzovať a riešiť prichádzajúce podnety za vás.
Vzdelávanie
Formou interaktívneho školenia, zoznámime vás aj vašich zamestnancov so systémom i všetkými možnosťami jeho využitia.
Aktuálnosť a bezpečnosť
Kladieme dôraz na maximálne zabezpečenie dát a ako tím právnikov garantujeme splnenie všetkých aktuálnych požiadaviek zákona.

Najčastejšie otázky k novej právnej úprave whistleblowingu

Nová právna úprava ochrany osôb oznamujúcich protispoločenskú činnosť - tzv. whistleblowerov.

Cieľom zákona je nastaviť pravidlá pre oznamovanie protispoločenskej činnosti. Zákon upravuje ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a zavádza povinnosť vytvorenia vnútorného systému preverovania oznámení pre zamestnávateľov definovaných v zákone. Zákon rozširuje a zefektívňuje ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zriadením Úradu na ochranu oznamovateľov.

Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním.

Odkedy platí zákon o ochrane oznamovateľov?

Zákon č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť od 1. marca 2019.

Čo musím urobiť, aby som splnil požiadavky novej právnej úpravy?

1) Zavedenie vnútorného systému preverovania oznámení - Organizácia musí zaviesť vnútorný systém preverovania oznámení a mechanizmy, ktoré slúžia na podávanie oznámení a preverovanie oznámení.

2) Preškolenie zamestnancov - Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom tak, že najmenej jeden spôsob podávania oznámení musí byť prístupný nepretržite. Zamestnávateľ je povinný sprístupniť informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení v stručnej, zrozumiteľnej, jasne formulovanej a ľahko dostupnej forme a je tiež povinný uľahčovať podávanie oznámení.

3) Menovanie príslušnej osoby - Zamestnávateľ, definovaný v zákone, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len „zodpovedná osoba“), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona. Na základe zmluvy so zamestnávateľom môže byť zodpovednou osobou aj osoba, ktorá nie je zamestnancom. Zodpovedná osoba musí mať odborné predpoklady na plnenie úloh podľa tohto zákona. V obci a vo vyššom územnom celku je zodpovednou osobou hlavný kontrolór. Zamestnávateľ je tiež povinný priebežne zabezpečovať udržiavanie odborných predpokladov zodpovednej osoby.

Kto musí zriadiť vnútorný systém preverovania oznámení?

- Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov,

- zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov

Ako je zabezpečená nezávislosť zodpovednej osoby?

Zamestnávateľ je povinný umožniť zodpovednej osobe nezávislé plnenie jej úloh, pričom zodpovedná osoba je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa alebo štatutárneho orgánu materskej spoločnosti, ak nie je zodpovednou osobou priamo štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy a povinnosti, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna z týchto iných úloh alebo povinností neviedla ku konfliktu záujmov. Zamestnávateľ nesmie zodpovednú osobu postihovať za výkon jej úloh; ak je zodpovednou osobou organizačná zložka, nesmie postihovať zamestnancov, ktorí sú do nej zaradení. Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.

Hrozia mi nejaké pokuty?

Priestupku sa dopustí ten, kto

a) urobí voči oznamovateľovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu, ak sa súhlas vyžaduje, alebo postihne oznamovateľa v súvislosti s podaním oznámenia, alebo

b) poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa. Za takýto priestupok môže úrad uložiť pokutu do 2 000 eur.

Zamestnávateľ, ktorý nevytvorí vnútorný systém preverovania oznámení podľa zákona 54/2019 Z.z. a nevedie evidenciu prijatých oznámení, úrad môže uložiť pokutu do 20 000 eur.

Čo sú odvetné opatrenia?

Odvetné opatrenia môžeme definovať ako pracovnoprávne úkony (napríklad zníženie platu, preloženie, ukončenie pracovného pomeru a pod), ktoré zamestnávateľ podnikne voči zamestnancovi v súvislosti s oznámením. Pokiaľ sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením sú voči nemu urobené pracovnoprávne úkony, s ktorými nesúhlasí, môže do 15 dní požiadať úrad, aby pozastavil účinnosť takýchto úkonov. Ak zamestnávateľ nepreukáže, že takýto úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením, úrad pozastaví na 30 dní takýto pracovnoprávny úkon. Oznamovateľa zároveň poučí, že môže požiadať súd, o vydanie neodkladného opatrenia.

Musí byť menovaná zodpovedná osoba v rámci spoločnosti?

Na základe zmluvy so zamestnávateľom môže byť zodpovednou osobou aj osoba, ktorá nie je zamestnancom.

Nájdeme pre vás ideálne riešenie

Ste firma, mesto, menšia obec, škola alebo sociálne zariadenie? Každej inštitúcii nájdeme ideálne riešenie. Využite možnosť vyskúšať aplikáciu úplne ZADARMO a urobte krok k bezpečnému prostrediu na vašom pracovisku ešte dnes.
Vyskúšať ZADARMO
Nezáväzne. Bez zadania karty.

Začnite budovať priateľskú atmosféru vo Vašej firme. Jednoducho.

Základné

€32
Súčasťou je:
Aplikácia Nahlas.to
Zvýhodnená cena:
Prešetrovateľ €30 / hod (bez DPH)
Možnosť objednať aplikáciu Zastav.to za €9 / mesiac
Mám záujem

Obľúbený

€49
Súčasťou je:
Aplikácia Nahlas.to
Dokumentácia
Školenia
Zvýhodnená cena:
Prešetrovateľ €28 / hod (bez DPH)
Mám záujem

Prémiový

€89
Súčasťou je:
Aplikácia Nahlas.to
Dokumentácia
Školenia
Prešetrovateľ 2 hodiny / mesiac
Mám záujem

Nie ste si istý? Poradíme. Ozvite sa.

+421 903 515 662
Call centrum


  Chránené službou reCAPTCHA - Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky

  Kto za tým stojí
  Spojením síl dvoch organizácií, CeMS, s.r.o. zo Slovenskej republiky a Lexnova s.r.o. z Českej republiky vzniklo silné partnerstvo v oblasti ochrany oznamovateľov.
  CeMS logo
  Lexnova logo

  Lexnova s.r.o. zaisťuje prevádzku aplikácie Nahlas.to, ktorá slúži ako interný oznamovací kanál a CeMS, s.r.o. poskytuje odborné poradenstvo a školenia v oblasti ochrany oznamovateľov a pomáha s riešením konkrétnych prípadov.

  Spojením kapacít oboch organizácií je možné ponúknuť komplexné služby v oblasti ochrany oznamovateľov a tým poskytnúť lepšiu ochranu tým, ktorí sa odvážia upozorniť na nekalé praktiky.

  Akčná ponuka! iba do účinnosti zákona


   Chránené službou reCAPTCHA - Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky

   Top cross